Convert JSON to PDF
Select files
Or you can download
your files manually!
Secured user data
Fast rendering
Unlimited access
Contact us: walrus.lv/declarator
Jūs esat lasījuši šo attaisnojumu, vai ne?
Вы же читали это оправдание?
Savienības Muitas kodeksa 6.pants paredz, ka:
Visa informācijas apmaiņa starp muitu un uzņēmējiem tiek veikta, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes. Līdz ar to tiesību akti muitas jomā neparedz papīra formāta muitas deklarācijas ar atbilstošām ailēm. To vietā tiek izmantoti datu elementi, kuru kombinācijas būtiski atšķiras no vēsturiski izmantotā Vienotā administratīvā dokumenta (VAD). Tādēļ atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam jaunajā Automatizētajā importa sistēmā (AIS) nav paredzētas strukturētas importa deklarācijas izdrukas veidlapas.
Статья 6 Таможенного кодекса Европейского Союза предусматривает, что:
Весь обмен информацией между таможенными органами и предпринимателями осуществляются с использованием электронных средств. Соответственно, таможенное законодательство не предусматривает оформления таможенных деклараций на бумажных носителях с соответствующими графами. Вместо этого используются элементы данных, комбинации которых существенно отличаются от исторически сложившегося Единого административного документа. Поэтому, как того требует законодательство, новая автоматизированная система импорта не предусматривает структурированных форм импортных деклараций.
(www.vid.gov.lv/lv/jaunums/par-piekluvi-importa-muitas-deklaraciju-datiem)
Un noteikti esat izbaudījuši priekus, mēģinot grāmatvedībai uzrādīt "datu elementus" un to "kombinācijas", veidojot vairāku lappušu ekrānšāviņus, izdrukājot tos un mēģinot parādīt muitas noliktavas kontrolpunktā?
И наверняка вкусили по полной все прелести попыток предъявить «элементы данных» и их «комбинации» в бухгалтерию, создания многостраничных скриншотов, их распечатки и попыток показать таковые на пункте пропуска таможенного склада?
Izelpojiet brīvi!
Mēs esam atrisinājuši šo problēmu:
Выдыхайте свободно!
Мы решили эту проблему:
  1. Nospiediet pogu "Izdrukas" EDS,
  2. Augšupielādējiet saņemto JSON failu "e-Deklaratorā",
  3. Sekundes laikā jūsu rokās būs ierastais fails ar šo deklarāciju datiem!
  1. Нажмите на кнопку «Izdrukas» в ЭДС,
  2. Загрузите полученный файл JSON в «э-декларатор»,
  3. Через секундочку привычный файл с данными декларациями будет у вас на руках!
Mēs piedāvājam Jums iespēju automatizēt deklarāciju izveides procesu, pievienojot e-Declarator API Jūsu sistēmai, masveidā ielādējot JSON failus vai izmantojot citu, speciāli Jūsu vajadzībām izveidotu risinājumu.

Sūtiet savus pieprasījumus uz
Мы предлагаем вам возможность автоматизации процесса создания деклараций путём подключения API «э-Декларатора» к вашей системе, массовой подгрузкой JSON-файлов или другим созданным специально под ваши нужды решением.

Присылайте ваши заявки на электронную почту